Regulamin

Regulamin Sklepu DianormetGlass.pl

§1 Definicje

1. Sprzedawca – Glass&Stone Dianormet Mariusz Żeber wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w ul. Księdza Piotra Ściegiennego 81/13 25-114 Kielce, posiadający NIP: 9591531595.
2. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod
adresem https://dianormetglass.pl/sklep.
3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
4. Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
5. Regulamin Sklepu – niniejszy Regulamin znajdujący się pod następującym adresem https://dianormetglass.pl/regulamin/
6. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych sklepu dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
7. Użytkownik – użytkownik Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub
usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

§2 Warunki zamówienia

1. Kupujący składając ofertę kupna zobowiązuje się do zaakceptowania Regulaminu Sklepu, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem Sklepu, sposób korzystania ze Sklepu przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu Sklepu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez
Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (email) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w sklepie. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

§3 Warunki zamówienia

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. płatność przy użyciu Kart Płatniczych, wykonane w środowisku internetowym,
b. płatności będące przelewami elektronicznymi, wykonywanymi jako przelewy internetowe,
c. płatności za pośrednictwem BLIK
wyżej wymienione płatności realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
d. przelew bankowy,
e. płatność za pobraniem.
2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru lub zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego:
a. Kurier UPS – 20zł
b. Kurier DHL – 16 zł
c. Kurier UPS – 20zł (płatność za pobraniem)
d. Kurier DHL – 16 zł (płatność za pobraniem)
e. Dostawa do punktu DHL SP – 16 zł
f. Odbiór osobisty – 0 zł
3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie przez Sprzedawcę to:
a. Odbiór osobisty
b. Przesyłka o wadze ponad 30 kg lub długości powyżej 1,5 m dostarczana
przez firmę Raben S.A.
c. Przesyłki pozostałe dostarczane są przez firmę UPS, DHL lub Inpost.
4. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w
obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

§4 Prywatność, ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 146535. Administratorem danych – Materiały i Narzędzia.

§5 Rezygnacja z zakupu, zwrot towaru

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Prawo skorzystania z możliwości zwrotu przysługuje wyłącznie na pełnowartościowe Towary, które w momencie zwrotu:
a. nie są uszkodzone i są kompletne,
b. nie noszą śladów użytkowania,
c. posiadają wszelkie etykiety i metki przymocowane zarówno fabrycznie jak i przez Sprzedawcę,
d. znajdują się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu fabrycznym (w przypadku, gdy Towar był w takim opakowaniu wydany).
3. Sprzedawca nie dopuszcza również zwrotów Towarów, które zostały sprzedane Klientowi po obniżonej cenie ze względu na wadę lub uszkodzenie, o której Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
4. W przypadku gdy Towar został sprzedany w komplecie, tj. w jednym opakowaniu znajduje się kilka produktów, Klient może zwrócić wyłącznie całe opakowanie na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
5. Zwracany towar wraz z paragonem (w przypadku braku wyrażenia chęci otrzymania faktury podczas składania zamówienia) należy odesłać na adres Sprzedawcy – Dianormet – Bilcza, ul. Cisowa 3; 26-026 Morawica. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
6. Z chwilą dostarczenia przez Klienta do Sklepu Towaru, pracownik Sklepu oceni, czy Towar kwalifikuje się do zwrotu na podstawie wymagań określonych niniejszym Regulaminem.
7. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów Towarów niespełniających wyżej wymienionych zasad.

§6 Reklamacje

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres email: biuro@dianormet.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
e. paragon lub kopię faktury potwierdzającą zakup
3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

§7 Odpowiedzialność za wady towaru

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
a. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
b. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
c. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
d. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
e. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowania Sklepu, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

§9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta na okres 1 roku od daty nabycia towaru.
2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Kupującego dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. W przypadku zawierania Umowy w ramach Regulaminu Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Sklepu (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@dianormet.pl lub pod numerem telefonu +48 538 332 010.